خاتم النبیین, قندیل ھدایت

ختم نبوت۔ لوکان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مشکوٰۃ شریف

ختم نبوت

لوکان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا

مشکوٰۃ شریف

ختم نبوت۔  لوکان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔  مشکوٰۃ شریف

ختم نبوت۔  لوکان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔  مشکوٰۃ شریف

Loading