قندیل ھدایت, وفات مسیح

وفات مسیحؑ۔ توفیتنی کا معنی موت تفسیر رسول اللہ ﷺ۔ صحیح بخاری

وفات مسیحؑ

متوفیک معنی ممیتک ابن عباس رض
قالو کما قال عبد الصالح۔ فما توفیتنی
صحیح بخاری

وفات مسیحؑ۔ متوفیک معنی ممیتک ابن عباس رض۔ صحیح بخاری

وفات مسیحؑ۔ متوفیک معنی ممیتک ابن عباس رض۔ صحیح بخاری

Loading