Brailvi Muftion ka justice peer karam shah azhari par deoabndion ko kafir na kehne p fatwae kufar – youtube

Leave a Reply